Новости

Переводы

Сайт на иврите

Поиск На этой странице перечень циклов и отдельных стихотворений Ури Цви Гринберга, переведенных на русский язык русскоязычными переводчиками. Названия циклов и стихотворений (часто стихотворения названы по первой строке) транскрибированы кириллицей и рядом дан оригинал. Из оглавления перечня ссылки ведут к оглавлениям циклов и списку отдельных стихотворений, кликнув на названия которых вы откроете страницы, на которых представлены все переводы данного текста и его оригинал в удобной для сравнения форме.

           Отдельные стихотворения ниже

  Циклы стихотворений в хронологическом порядке их перевода в мастерской
 
35 АДАМ БАМЭРХАКАВ אדם במרחקיו 35
34 БАЭЙ БАМАХТЭРЭТ באי במחתרת \ חזון ליל קיץ תרצ"א 34
33 АДОНЭНУ hА-МАВЭТ МАЛКЭНУ hА-МАВЭТ אדוננו המות אויבנו המות 33
32 СЕЙФА: МЭАЗ БАБАЙТ hА-УФА ВЭ-АД hИНЭ סיפא: מאז בבית האופה ועד הנה 32
31 ЛАМЭНАЦЭАХ МИЗМОР ШИР למנצח מזמור שיר 31
30 ЗЭhУ hАЭЦЭВ \ ШНЭЙ ШИРЭЙ АФАР זהו העצב \ שני שירי עפר 30
29 АХАРЭЙ МОТ hАБААЛЬ К.   .אחרי מות הבעל ק 29
28 РИКУД АЛЬ КЕВЕР АВОТ   רקוד על קבר אבות 28
27 АЛЬ МОТ hАЯФА БАНАШИМ על מות היפה בנשים 27.
26 БЭШЭВА АВНЭЙ ШОХАМ בשבע אבני שחם 26.
25 КЕЛЕВ БАЙТ כלב בית 25.
24 МИЗМОР ЛИВНЕЙ КОРАХ מיזמור לבני קורח .24
23. БЕШАГАМ У БАСАР בשגם הוא בשר 23.
22. МИ-МАСЕХЕТ АВОТ ВЭ-БАНИМ ממסכת אבות ובנים 22.
21. hАКЭВЭР БАЙААР  הקבר ביער 21.
20. МАСЕХЕТ А-НЕФЕШ УВЕЙТА מסכת הנפש וביתה 20.
19. АДАМ БЭМЭРХАКЕЙ МААМАКИМ אדם במרחקי מעמקים 19.
18. ПРАКИМ МИТЭВЭЛ ПАРДЭСИМ НЭТУШИМ פרקים מתבל פרדסים נטושים 18.
17. ПРАКИМ БЭТОРАТ А-МДИНА       פרקים בתורת המדינה 17.
16. ЭМЭК А-АДАМ עמק האדם 16.
15. МИ СЭФЭР А-ЯМИМ  מי ספר הימים 15.
14. ЭТ А-ГЕШЕМ ВЭ-А-УШПИЗ А-ОРЭВ  עת הגשם והאשפיז העורב 14.
13. БЭ-МААЛОТ А-ШАИШ А-ЛАВАН  במעלות השיש הלבן 13.
12. ДВАР А-НАФАХ У-ВАНАВ  דבר הנפח ובניו

.12

11. ШЛОША ШИРИМ АЛЬ АВДАН А-ХАЦОЦАР  שלושה שירים על אבדן החצוצר 11.
10. МИ СОД А-МЕНУЦАХИМ   מסוד המנצחים 10.
9. БЭ-МОРА А-НЭВУА במורא הנבואה 9.
8. ШИРИМ ЛЕ-ЭТ МЕЦО  שירים לעת מצא 8.
7 ШИР ЛИКРАТ ИТГАЛУТ שיר לקאת התגלות 7.
6 МИШИРАТ А-БОТЕЭАХ БЭ-КОАХ А-КИСУФ  משירת הבוטח בכח הכיסוף 6.
5. ШЛОША ШИРИМ АЛЬ ХЕЙФА שלושה שירים על חיפה 5.
4 А-РХЭК ВЭ-ГАВОА ЛИМХОЗ ХЭФЭЦ АДАМ הרחק וגבה למחוז חפץ אדם

.4

3. АРБАА ШИРЕЙ БИНА  ארבעה שירי בינה 3.
2. БЭ-ЗХУТ ЭМ У-ВНА В-ИРУШЛАЙМ  בזכות אם ובנה וירושלים 2.
1. На Божественной кузнице   1.
   

34. БАЭЙ БАМАХТЭРЭТ    באי במחתרת \ חזון ליל קיץ תרצ"א
Переводчики: Х.Дашевскийй, О.Кардаш-Горелик, А.Лациник, М.Польский, Т.Соколовская, Р.Фейгел
1. Часть 1. באי במחתרת \ חזון ליל קיץ תרצ"א 1.
2. Часть 2. באי במחתרת \ חזון ליל קיץ תרצ"א .2
3. Часть 3. באי במחתרת \ חזון ליל קיץ תרצ"א .3
4. Часть 4. באי במחתרת \ חזון ליל קיץ תרצ"א .4
5. Часть 5. באי במחתרת \ חזון ליל קיץ תרצ"א .5
6. Часть 6. באי במחתרת \ חזון ליל קיץ תרצ"א .6
7. Часть 7. באי במחתרת \ חזון ליל קיץ תרצ"א .7
8. Часть 8. באי במחתרת \ חזון ליל קיץ תרצ"א .8


33. АДОНЭНУ hА-МАВЭТ МАЛКЭНУ hА-МАВЭТ    אדוננו המות אויבנו המות
Переводчики: Х.Дашевскийй, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, А.Лациник, М.Польский, В.Серебряков, Т.Соколовская, Р.Фейгел
1. Часть 1. אדוננו המות אויבנו המות 1.
2. Часть 2. אדוננו המות אויבנו המות .2
3. Часть 3. אדוננו המות אויבנו המות .3
4. Часть 4. אדוננו המות אויבנו המות .4
5. Часть 5. אדוננו המות אויבנו המות .5
6. Часть 6. אדוננו המות אויבנו המות .6
7. Часть 7. אדוננו המות אויבנו המות .7
8. Часть 8. אדוננו המות אויבנו המות .8
9. Часть 9. אדוננו המות אויבנו המות .9
10. Часть 10. אדוננו המות אויבנו המות .10
11. Часть 11. אדוננו המות אויבנו המות .11

К оглавлению


32. СЕЙФА: МЭАЗ БАБАЙТ hА-УФА ВЭ-АД hИНЭ    סיפא: מאז בבית האופה ועד הנה
Переводчики: Х.Дашевскийй, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, В.Серебряков, Т.Соколовская

К оглавлению


31. ЛАМЭНАЦЭАХ МИЗМОР ШИР    למנצח מזמור שיר
Переводчики: Х.Дашевскийй, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Т.Соколовская, А.Юдина
1. ШИР БЭУГАВ: КОЛЬ hАОТОТ ЛАНЭВУА שיר בעוגב: כל האותות לנבואה 1.
2. ШИР МАНИФЕСТ ЭЛЬ hАКОФРИМ שיר מניפסט אל הכופרים .2
3. ШИР hИЛАТ hАКАВОД שיר מניפסט אל הכופרים .3
4. ШИР ГЕЗА ШЭЭЙН БИЛТО שיר גזה שאין בלתו .4
5. ШИР hАПСАХИМ БЭОЗНЭЙ hАБЭН שיר הפסחים באזני הבן .5

К оглавлению


30. ЗЭhУ hАЭЦЭВ \ ШНЭЙ ШИРЭЙ АФАР    זהו העצב \ שני שירי עפר
Переводчики: Х.Дашевскийй, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Т.Соколовская, А.Юдина
1. hА-ЭДЪАУ ЭТ КОАХ hАЗЕ, hА-АДИР МИКОЛ КОАХ ... אהתדעו את הכח הזה, האדיר מכל כח ... 1.
2. БАЛАДА МИН hА-ХАЙ א. בלדנ מן החי .2
3. ШИР hЭ-АФАР ב. שיר העפר .3

К оглавлению


29. АХАРЭЙ МОТ hАБААЛЬ К.    .אחרי מות הבעל ק
Переводчики: Х.Дашевскийй, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Т.Соколовская, А.Юдина
1. АХЭН НОДА ЛА КИ АhЭВАТhУ УБЭОМЭК БСАРА ШАРАШАВ ... אכן נודע לה כי אהבתהו ובעמק בשרה שרשיו ... א.
2. БРИАТ БАСАР ЙЕФАТ ТОАР ЭЙНАЙМ АНАВИМ ЛИВЛИА. ... בריאת בשר יפת תאר עינים ענבים לבליעה. ... ב.
3. ВЭИМ АКУМ ВЭАФЛИГ ЭЛ МЭЭВЭР ЛЭОКЬЯНОС hАЯМ ... ואם אקום ואפליג אל מעבר לאוקינוס הים ... ג.
4. ОД ГИНАТ ГИЛЬ КТАНА ГИНЭН ПО ВЭЙЭhЭНЭ ... עוד גנת גיל קטנה גנן פה ויהנה ... ד.

К оглавлению


28. РИКУД АЛЬ КЕВЕР АВОТ    רקוד על קבר אבות
Переводчики: Х.Дашевскийй, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Т.Соколовская, А.Юдина


1. - МИ РОКЭД СЭСОНИТ АЛЬ КИВРОТ МИШПАХТЭНУ hАЛАЙЛА? - מי רוקד ששונית על קברות מישפחתנו הלילה? א.

К оглавлению


27. АЛЬ МОТ hАЯФА БАНАШИМ     על מות היפה בנשים
Переводчики: Х.Дашевский, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Т.Соколовская, А.Юдина

1. hИ НИРДЭМА hАЯФА БАНАШИМ ТИРДЭМА ВЭЛЁ МАВЭТ היא נרדמה היפה בנשים תרדמה ולא מות א.
2. hИ ВЭhОЙ! hИ МЭТА hАЯФА БАНАШИМ, hАРБУ БЭХИ! הי והוי! היא מתה היפה בנשים, הרבו בכי! ב.
3. hИ ВЭhОЙ! ЛИФНЭЙ ШЭНЭХАСЭ ЛЭАДЭЙ АД ЭТ ПНЭЯ הי והוי! לפני שנכסה לעדי עד את פניה ג.
4. ВЭУЛАМ ЗЭ ГУФА-ЛЭhАФЛИ ШЭНАДАМ БО УГАВ ואולם זה גופה-להפליא שנדם בו עוגב ד.
5. hИ ВЭhОЙ! hИНЭ БА hАМАЛЪАХ ВЭКНАФАВ МОРАДОТ ЛО הי והוי! הנה בא המלאך וכנפיו מורדות לו ה.

К оглавлению


26. БЭШЭВА АВНЭЙ ШАХАМ     בשבע אבני שחם
Переводчики: Х.Дашевский, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Т.Соколовская, А.Юдина

1. БЭСДЭ ТУГАТЭНУ - КРИНА... בשדה תוגתנו - קרינה... א.
2. hАЯКАР МИН hАЯКАР היקר מין היקר ב.
3. hАХАИМ БИЗХУТАМ ОМРИМ החיים-בזכותם אומרים ג.
4. ШИР ПНЭЙ hАПАНИМ שיר פני הפנים ד.
5. ДГАЛИМ БИСРАЭЛЬ דגלים בישראל ה.
6. ЭЙНЭЙ hАНЭФЭШ БЭЭЙНЭЙ hАБАСАР... עיני הנפש בעיני הבשר... ו.
7. МИЗРАХ МОРДОТ ЕРУШАЛАИМ מזרח מורדות ירושלים ז.

К оглавлению


25. КЕЛЕВ БАЙТ     כלב בית
Переводчики: Х.Дашевский, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина

Пролог ВЭ-АТЭМ ТМИИМ: ЭЙ hИТЛАВУТАЙ? ואתם תמהים: אי התלהביותי ? פרולוג
1. ВА-ИhИ БА-АЙПИ ШЕВЕТ ТАХКЕМОНИ ויהי בעיפי שבת תחכמוני א.
2. ВА-ИhИ БА-ЙОМ -ВЭ-АНИ БЭ-ТЕЛЬ АВИВ ויהי היום - ואני בתל אביב. ב.
3. ВА-ИhИ БЭРЭДЭТ ЭРЭВ ХАМ БА-ИР ויהי ברדת ערב חם בעיר ג.
4. ВА-ИhИ БАЦЭТИ ХУЦА ХАХ... САВЭА ויהי בצאתי חוצה כך... שבע ד.
5. КОЛЬ КИРБИ ГАЙ ВЭ РОШ АЛЬ КТЕФАЙ כל קרבי גי ורואש על קתפי - גבע ה.
6. БЭМЭЦАР ЗЕ МИДАН ВЭАД БЕЕР ШЕВА במצר זה מדן ועד באר שבע ו.
7. КЭФЭТЕН ХЭРЭШ כפתן חרש ז.
8. ВА-ЕhИ БЭХАЛОТ ויהי בכלות פי נאום הדם ח.
9. ВА-ЕhИ БЭСАФГИ ויהי בספגי ט.
10 ВА-ЕhИ БЭСАВЪИ ויהי בשבעי לענה מן הישוב י
11. ВА-ЕhИ БЭhЭЙОТИ ויהי בהיותי כך: ככלב אלם יא.
12. ВА-ЕhИ БЭhИОТИ КАХ ויהי בהיותי כך - ותעגם ארצי יב.
13. ВА-ЕhИ ויהי בחשבי כך יג.
14. ВА-Е ויהי בגבר האון במולדת יד.
15. ВА-Е ויהי בראותי זאת על פני הככר יה.
16. ВА-Е ויהי באמרי זאת ואוסף אמר יו.
17. ВА-Е ויהי בצאתי כך, בתוגה הומה יז.
18. ВА-Е ויהי בשמעי זאת - והריחתי יח.
19. ВЭ АЛЬ hАМОЛЭДЭТ ХОФЭФ АНАН hАЦААР ועל המולדת חופף ענן הצער יט.
20. МА ШЭБЭН АДАМ ЛЁ РОЭ מה שבן אדם לא רואה כ.
21. АХ БОХЭР АНИ hЭЙОТ КЭЛЭВ אך בוחר אני היות כלב כא.
22. МА АНИ ОСЭ БАСЭФЭЛЬ? מה אני עושה בשפל? כב.

К оглавлению


24. МИЗМОР ЛИВНЕЙ КОРАХ       מזמור לבני קורח
Переводчики: Х.Дашевский, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор
, А.Юдина

1. МИЗМОР ЛИВНЕЙ КОРАХ АЛ  מזמור לבני קורח על עבדי פי תהום א.
2. У БАШТИКА АЗОТ А-МЭАШЭНЭТ МИПИ ובשתיקה הזות המעשנת מפי ב.
3. АЛ МАЗАЛЬ А-МИЛИМ А-МЕШУТАК על מזל המלים המשתק ג.
4. У-БЭВЭЙТ А-МАТЭ ЛИВНЕЙ КОРАХ БАИР ובבית המטה לבני קרח בעיר ד.
5. АХ А-ДОАР А-БРИТИ БЭ-ЦИОН КЕЛАЙ אן הדואר הבריטי בציון כלי ה.
6. ОДЕНИ ЦАИР ВЭ-ХАМ-ДАМ КА-БИРЙОН עודני צעיר וחם-דם כבריון ו.

К оглавлению


23. БЕШАГАМ У БАСАР   בשגם הוא בשר
Переводчики: Х.Дашевский, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина

1. МАhУТ ЙАМ ВЭ-ЯБЕШЕТ  מהות ים ויבשת 1.
2. ШНЕЙ МИНЕЙ ЯМ שני מיני ים 2.
3. АГОТ ЙОСЭФ МАХЪОВ הגות יוסף מכאוב 3.
4. ХАХАМ БАЛАЙЛА חכם בלילו 4.
5. ШИР СИЮМ БЭШАГАМ У БАСАР שיר סיום בשגם הוא 5.

К оглавлению
22. МИ-МАСЕХЕТ АВОТ ВЭ-БАНИМ     ממסכת אבות ובנים
Переводчики: Х.Дашевский, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина

1. ПЭЛЕ ШАХАРИТ 1 פלה שחרית א 1.
2. ПЭЛЕ ШАХАРИТ 2 פלה שחרית ב 2.
3. АВОТ ОМРИМ ШИР אבות אומרים שיר 3.
4. АВ ОМЭР ШИР אב אומר שיר 4.

К оглавлению
21. hАКЭВЭР БАЙААР     הקבר ביער
Переводчики: Х.Дашевский, М.Польский, Л.Слуцкая
1a. hЭМ hОЦЪУ ЛЭ-САДЭ ... הם הוצאו לשדה ... 1a.
1b. ТААНУГ.. ЙА-АДИР! ... תענוג.. יה-אדיר ... 1b.
1c. АНИ ИВАН БЭН СТЭПАН ... אני איבן בן סטפן... 1c.
2a. ТАМ-ТАМ ... תם-תם ... 2a.
2b. ГРОНОТ hАГВАРИМ ... גרונות הגברים ... 2b.

К оглавлению20. МАСЕХЕТ АНЕФЕШ УВЕЙТА    מסכת הנפש וביתה
Переводчики: Х.Дашевский, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина
1.  hАХИЮТ hИ hAНЭФЭШ ... החיות היא הנפש ... 1
2. АМЭН ЭЙН hAНЭФЭШ МЭТА ... אמן אין הנפש מתה ... 2
3. hАРЭШЭТ hAХЕН ШЭАНУ РОИМ ...    ארשת החן שאנו רואים ... 3
4. АХ АНАХНУ БЭВХОТЭНУ ЛЭ-МЭТ ... אך אנחנו בבכותנו למת ... 4
5. ИШУТ ШЭБЭГОРАЛ ЗРИХА ... ישות שבגורל זריחה ...   5
6. БЭМАВЕТ hАГУФ БЭТАХРИХ ... במות הגוף-בתכריך ... 6
7. hАСАДЭ ВЭhАНАХАЛЬ ... השדה והנחל הם מעשה אלהינו ... 7
8. МИНАВ ЙОДААТ hАНЕФЕШ ... מניו יודעת הנפש ... 8
9. АМЭН: АГУФ ЭЙНО МЭТ ...  אמן: הגוף אינו מת ... 9
10. ЭЙН ХАЛОН ...   אין חלון ... 10

К оглавлению19. АДАМ БЭМЭРХАКЕЙ МААМАКИМ    אדם במרחקי מעמקים
Переводчики: Х.Дашевский, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина
 
1. ЭЙН А-КОСЭФ МОДЭД ЭТ МИДОТ  ... אין הכוסף מודד את מדות ... 1
2. МИМААМАКИМ КАРАНУ ... ממעמקים קראנו ... 2
3. КВАР НАШАМНУ ЭЙ ПААМ ... כבר נשמנו אי פעם ... 3
4. ЛЁ ЛИ АМАРТИ ... - - לא לי את, אמרתי  ... 4
5. - - ЭХАД А-ЙОДЭА ... - - אחד היודע  ... 5
6. РЭЭ МА АЦУВ А-ИШ БЭ МААЛАХО ... ראה מה עצוב האיש במהלכו ... 6
7. КЭХОЛЬ ШЭОЛЭХ УМАРХИК А-АДАМ ... בכל שהולך ומרחיק האדם ... 7
8. БЭХЭН ОЛЭХ ЗЭ_АДАМ ... בכן הולך זה_אדם ... 8
9. - - ЛАВОКЭР ПАТАХТИ АГАНА ЭШНАВ ... - - לבוקר פתחתי הגנה אשנב ... 9
10. АВАР КАЙЦ ВЭОД ЛЁ НОШЪАНУ ... עבר קיץ ועוד לא נושענו ... 10
11. ЗЭМЭР ЛААВИВ КИНА БААВИВ ... זמר לאביב קינה באביב ... 11
12. ЗЭМЭР ЛААВИВ КИНА БААВИВ АД ЛИКЦИР ... זמר לאביב קינה באביב עד לקציר ...   12
13. БАТИ БА-ЙАМ ЙАМОТАЙ ... באתי בים ימותי ... 13
14. ОН ЭЛОКИМ У А-ЙАМ ... און אלוהים הוא הים ... 14
15. А-ПРАХИМ А-ЙАФИМ ... הפרחים היפים ... 15
16. А-ЙААРОТ БАИМ АДАЙ ... היערות באים עדי ... 16
17. ШИР СИЮМ שיר סיום 17

К оглавлению


18. ПРАКИМ МИТЭВЭЛ ПАРДЭСИМ НЭТУШИМ   פרקים מתבל פרדסים נטושים
Переводчики: А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Л.Лин, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина
 
1. ТЭВЭЛ БИЗЭЙР АНПИН   ...  אדם במרחקי מעמקים 1
2. ИМИ ВЭАХИОТИ   ... אמי ואחיותי ... 2
3. ЭЙН ШОЭЛ БАМЭТИМ ...     אין שואל במתים ... 3
4. ЙН-АМДБЕР-ВЭХАХАЙ ...   אין-המדבר-והחי  ... 4
5. АЛ МЭТЭЙ АЦЕЙ ПАРДЭС ...     ... על מתי עציפרדס 5.

К оглавлению


17. ПРАКИМ БЭТОРАТ А-МДИНА   פרקים בתורת המדינה
Переводчики: Э.Бринд, А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Л.Лин, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина
 
1. ЛО КОАХ А-ХЕРЕВ БИЛВАД  ...  לא כח החרב בלבד... 1
2. АЛ ХАРБЭНУ НИХЙЕ ... על חרבנו נחיה ... 2
3. ИМ НОМАР: ГАЛУЙОТ ... אם נומר: גליות ... 3
4. КВЕДИМ ЕМЭЙ ШЕНОТ АМ ГАДОЛ ... כבדים ימי שנות עם גדול ... 4
   

К оглавлению


16. ЭМЭК ААДАМ   עמק האדם
Переводчики: Э.Бринд, А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Л.Лин, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина 
 
1. ЛЁ АЙИТИ МИЯМАЙ БИМРОМ АОЛИМПУС МЕНУГАН ... לא הייתי מימי במרום האולימפוס המנוגן ... 1
2. ЭЙН ИМА БАКОТЭВ ШЭТИШАЛЬ ЛИВСАРИ АОМЭ ... אין אמא בקטב שתישאל לבשרי ההומה ... 2
3.  ШАБАТ-АНЭФЭШ ... שבת-הנפש ... 3
4. КИПТИХАТ АУГАВ ЛЕТФИЛА ... כפתיחת העוגב לתפילה ... 4
5-6. А-ШАА АЕФА МЭОД ...  השעה עיפה מאד ... 5-6
   

К оглавлению


15. МИ СЭФЭР А-ЯМИМ   מי ספר הימים
Переводчики: Э.Бринд, А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Л.Лин, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина 
 
1. А-ИДЪОНИМ ЛЕФАНИМ ЕДЪУ ... הידעונים לפנים ידעו ... 1.
2. РАКАВОТ МЭИРОТ БА-АРЭЦ ... רכבות מהירות בארץ ... 2.
3 АРАЦОТ БА-РААШ ВЭ-АМИМ НЭВУХИМ ... ארצות ברעש ועמים נבוכים ... 3
4 ОАВИМ ЭЦЛЭНУ А-ГЭРУЯ ... אוהבים אצלנו הגרויה ... 4
5 БЭИГУЛЕЙ А-АШАН ШЕЛ ЭЛУ СИГАРИОТЕЙНУ ... בעגולי העשן של אלו סיגריותינו ... 5
6 ЭТ ШИКЛЕЙ АЗААВ АНАФШИ ... את שקלי הזהב הנפשי ...   6
7 МИМЕЙЛА ЭЙН МАДРЕГОТ ШАИШ ...  ממילא אין מדרגות שיש ... 7
8  ЭЙН ЭКЕР ЛАТУГА БАЙОМ ... אין הכר לתוגה ביום ... 8
9 ДИМДУМИМ БАБОКЕР,  ДИМДУМИМ БАЭРЭВ ... דמדומים בבוקר,  דמדומים בערב ... 9
   

К оглавлению

14. ЭТ А-ГЕШЕМ ВЭ-А-УШПИЗ А-ОРЭВ   עת הגשם והאשפיז העורב
Переводчики: Э.Бринд, А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Л.Лин, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина 
 
1. НОФ БЭ-МЕЗЕГ АВИР КИ-ЛВАВИ  נוף במזג אויר כלבבי 1.
2. А-РАКИЯ А-АВ БА А-ЛАЙЛА  הרקיע האב בא הלילה 2.
3. КЭ ХЭФЕЦ ЛИБИ У-СИХЛИ А-НОГЭ  כחפץ ליבי ושיחלי הנוגה 3.
4. ИНХА ХАМУР ЛЕГАБЕЙ АЦМЕХА АОРЭВ  הנך חמור לגבי עצמך העורב 4.
5. АВАЛЬ А-ОРЭВ КЕТИВО  אבל העורב כטבעו 5.
   

К оглавлению

13. БЭ-МААЛОТ А-ШАИШ А-ЛАВАН   במעלות השיש הלבן
Переводчики: Э.Бринд, А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Л.Лин, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина
 
1. А-НЭФЭШ КОРЪЭТ МИ-ТЭОМ  הנפש  קוראת מתהום 1.
2.  БИХЛЮТ КОХЕЙНУ ЭЙН ОМЭДЭТ ЭЦЛЕЙНУ  כחלות כחנו אין עומדת אצלנו 2.
3. МЭ-АДАМ А-РИШОН АД АТА, АД АТА  מאדם הראשון אד עד עתה, עד אתה 3.
4. ОФ ЭХАД ЕШ БИ-КРАКЕЙ А-ЯМ  עוף אחד יש בכרכי הים 4.
5. МА МИН ЕШИМОН  מה מן ישימון 5.
6. ЛАКУМ БАБОКЕР ЛАШКЭМ  לקום בבוקר השכם 6.
7. БА-МЭ НЭЭХАЗ ЛИ-ВЛИ ИНАТЭК  במה נאחז לבלי הנתק 7.
8. КА-ХОРЭШ ВЭ-ЗОРЭА КА-ХОФЭР  כחורש וזורע כחופר 8.
9. ВЭ-ИИ - ВЭ-АХАТ МИ-ВНОТАЙ  ויהי - ובאחת מבנותי 9.
10. АМЭН! АНАХНУ ААВОТ  אמן! אנחנו האבות 10.
11. ХМ. ОМЕК ЁМ КАЙЦ АД ОФЕК ЯАРИМ עמק יום קיץ עד אפק יערים

11.

12. КЕ-МЕАЗ МИ-КЭДЭМ  כמאז מקדם 12.
13. ЛИФНЭЙ ШЭ-АТИФУ АСИСА  לפני שיאטיפו עסיסה 13.
14. КА САВУР АТА  קא סבור אתה 14.
   

К оглавлению

12. ДВАР А-НАФАХ У-БАНАВ   דבר הנפח ובניו
Переводчики: Э.Бринд, А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина
 
1. ОМЭР А-НАФАХ  אומר הנפח 1.
2. МАДУА БАУ А-ОРЕВИМ   מדוע באו העורבים 2.
3. ХЭРЭВ АЙТА БАМАФУАХ  חרב היתה במפוח 3.
4. ВЭ-ГАМ БНИ ИИ ХЭН  וגם בני יהי כן 4.
   

К оглавлению

11. ШЛОША ШИРИМ АЛЬ АВДАН А-ХАЦОЦАР  שלושה שירים על אבדן החצוצר
Переводчики: Э.Бринд, А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина
 
1. БЭ-МОЛАДТИ А-И  במולדתי ההיא 1.
2. АХЭЛЬ ЦАРЦАР ЛЭЦАРЦЭР  לצרצר החל צרצר 2.
3. МА ААВТИ ЭТ ЗЭ А-ХАЦОЦАР  מה אהבתי את זה החצוצר 3.
4. СИЮМ  סיום 4.
   

К оглавлению

10. МИ СОД А-МЕНУЦАХИМ   מסוד המנצחים
Переводчики: Э.Баух, Э.Бринд, А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Р.Торпусман, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина
 
1. ИГААНУ ЛИ-ГВУРОТ БЭ-МАТАН КАПЭЙНУ  הגיענו בגבורות במתן כפינו 1.
2. ЕШ АРОН ВЭ-ЦИПУЙ  יש ארון וציפוי 2.
3. А-СИМОН ЛАХЭМ, ПИЛОСОФЕЙ А-НЭЦАХ  אסימין לכם פילוסופי הנצח 3.
4. ГЕВЕР ЁДЭА ЭТ ИШТО БА-ЛЕЙЛОТ  גבר יודע את ישתו בלילות 4.
5. А-ЭЙУМА БА-МИЛИМ БЭ-ШИВИМ А-ЛЕФШОНОТ  האימה במילים בשיבעים הלשונות 5.
6. БНЕЙ АДАМ НУГИМ ЭМ, КИ-САФАМ РАКАВ  בני אדם נוגים הם, כי סופם רקב 6.
7. ТАМЭ АНИ: ИМ ЕШ ЭХАД САМЭАХ  תמה אני: עם יש אחד שמח 7.
8. БИНГООТ А-ЁМ - ЗЭ А-МАВЭТ А-ЛОЭТ  בנגהות היום, זה המבת הלוהט 8.
9. ЭЦЕЛЬ КОЛЬ ГУФ НИЦАВ  אצל כל גוף ניצב 9.
10. АХ ЭХАД, А-МОХЭ  אך אחד, המוחה 10.
   

К оглавлению

9. БЭ-МОРА А-НЭВУА    במורא הנבואה
Переводчики: Э.Бринд, А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Р.Торпусман, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина
 
1. ИСРАЭЛЬ БЛИ А-АР ישראל בלי ההר 1.
2. ЙЕРУШАЛАИМ А-НОКЭМЭТ ירושלים הנוקמת 2.
3. ШИР ИМЭНУ РАХЭЛЬ שיר אמנו רחל 3.
4 ШИР ГОРАЛЬ А-МЭШОРЭР   שיר גורל המשורר 4
5 ШИР АНШЕЙ А-СЭХЕЛЬ  ВЭ-ХАХМЭЙ ЛЭВ שיר אנשי השכל וחכמי הלב 5
6 ШИР А-ИШ ШЭ-ХУБАР ЛЭ-ЭЛОИМ ВЭ-АКОФРИМ שיר האיש שחבר לאלהיו והכופרים 6
7 А-ОЛЭХ БЭ-ЦАВ ЭЛЬ ההולך בצו אל 7
   

К оглавлению

8. ШИРИМ ЛЕ-ЭТ МЕЦО    שיריה לעת מצא
Переводчики: Э.Бринд, А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Р.Торпусман, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина
 
1. БЕЙНТАЙМ МИДБАР ЛИ  בינתים מידבר לי 1.
2. БИМХОЗОТ А-ХОЛОМ במחוזות החלום 2.
3. ЯАН ...  יען... 3.
   

К оглавлению

7. ШИР ЛИКРАТ ИТГАЛУТ    שיר לקאת התגלות
Переводчики: Э.Баух, М.Польский
 
1. ЭТ КНОС И, ЭТ КНОС ЛИ ... עת כנס היא, עת כנס לי ... 1.
2. ШАМ ЭФГАШ ЭТ АВИ А-КАДОШ ... שם אפגש את אבי הקדוש ... 2.
   

К оглавлению

6. МИШИРАТ А-БОТЕЭАХ БЭ-КОАХ А-КИСУФ   משירת הבוטח בכח הכיסוף
А.Векслер, И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая, Т.Соколовская, Х.Тор, А.Юдина
 
1. НАТАЛЬ МИЛИМ ВЭ-НИТБАЛЭН ...      נטל מלים ונטבלן ... 1.
2. КЭ-ЗАРЭМ А-МАИМ БА-ЯМ  ...    כזרם המים בים  ... 2.
3. НА КОЛЬ МИДА НЭХОНА  ...    נא כל מידה נכונה ... 3.
   

К оглавлению

5. ШЛОША ШИРИМ АЛЬ ХЕЙФА      שלושה שירים על חיפה
Переводчики: И.Винярская, А.Кардаш, О.Кардаш-Горелик, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая
 

1. МИЗБЭХОТ ЭЛИЯУ ВЭ-ХАЛАНИЁТ ЛОАТОТ ...  מיזבחות אליהו וכלניות לוהטות... 1.
2. ЭЛИЯУ А-НАВИ ЭЛИЯУ А-ТИШБИ ...  אליהו הנביא אליהו התישבי ... 2.
3. АЛЬ ГУФИ А-КВАЛИМ ...  על גופי הכבלים ... 3.
   

К оглавлению

4. А-РХЭК ВЭ-ГАВОА ЛИМХОЗ ХЭФЭЦ АДАМ   הרחק וגבה למחוז חפץ אדם
Переводчики:
 
1. ТШУКА ЛЭ-ШИРИ А-РИШОН    תשוקה לשירי הראשון 1.
2. ШИР ЛЕНИГУН ШНАЙМ ШЭОЛХИМ    שיר לנידון שנים שהולכים 2.
3. ШИР ЛЕНИГУН AAВ КАДУМ    שיר לנידון אהב קדום 3.
4.     4.

К оглавлению

3. АРБАА ШИРЕЙ БИНА   ארבעה שירי בינה
Переводчики: А.Липовецкий, З.Палванова, М.Польский, Л.Слуцкая
 
Пролог מבוא
1. ШИР ГЕЗА АВРААМ  שיר גזע אברהם 1.
2. ЭЛЬ АШЕР ЛО А-АТИД  אל אשר לו העמיד 2.
3. ШИР ЯШАН ВЭ-АЦУВ  שיר ישן ועצוב 3.
4. ЛЭ-ВЭЙН А-МАРЪОТ А-ЦОВЪОТ  לבין המראות הצובאת 4.
Эпилог  אחרית דבר

К оглавлению

2. БЭ-ЗХУТ ЭМ У-ВНА В-ИРУШЛАЙМ    בזכות אם ובנה וירושלים
Переводчики: И.Винярская, Д.Лифшиц, Э.Кройзер, А.Липовецкий, Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая
 
1. ЭМ АЛЬ БНА МЭКОНЭНЭТ  אם על בנה מקוננת 1.
2. БНИ НАФАЛЬ БЭ-ГИБОРИМ  בני נפל בגיבורים 2.
3.  ЕРУШАЛАИМ ШЕЛЬ МИ?  ירושלים של מי? 3.
4. ВЭ-ЛУ ЯХЛУ А-МЭТИМ ЛЕДАБЭР  ולו יכלו המתים לדבר 4.
5. ВЭ-ШАМАА ЗОТ А-ЭМ МЭРУТЕТЕТ  ושמעה זאת האם מרוטטת 5.
6.  ХАТИМАТ ААВА ЕРУШАЛАИМ А-КОЛЬ  חתימת אהבה - ירושלים הכל 6.
   

К оглавлению

1. На Божественной кузнице
Переводчики: И.Винярская, А.Воловик, Э.Кройзер, Я.Лах, Д.Лившиц, Е.Минин, Ю.Олиэль, Л.Слуцкая, М.Яникова.
  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

К оглавлению

II. Отдельные стихотворения
 
ЛЭЭЛИ БААРНОН \ ШИР hИТВАДАУТ לאלי בארנון \ שיר התודעות
ЗАРАКНУ ПРАХИМ ЭЛЬ hА-МАИМ זרקנו פרחים אל המים
ШИР АЛЬ hА-КЭРЭМ hА-ТОВ שיר על הקרם הטוב
МААСЭ hА-БЭЭР ВЭ-hА-ДАГ מעשה הבאר והדג
ШИР hА-ДМУТ АЛ hА-БЭЭР. ХАТИМА שיר הדמות על הבאר. חתימה
ШИР АДАМАТЭНУ ДУМИЯ שיר אדמתנו דומיה
ПТИХА: МИ ЯМЭЙ ЦААТЭНУ МИМИЦРАИМ АД hИНЭ פתיחה: מימי צאתנו ממצרים עד הנה
ШИР АЛЬ ИМИ ВЭ-hAMAAЯН שיר על אמי והמעין
ТФИЛА АЛ hАЛИХА ЛЭАРЭВИТ תפלה על הליכה לערבית
ШИР hАИШ АЛЬ КОСО שיר האיש על כוסו
ЛЭРУАХ ТИШРЕЙ לרוח תשרי
ШИР ЕЛЭД ЛЭМАШАЛЬ שיר ילד למשל
ШИР ЭДЭР hАhОЛХИМ שיר עדר ההולכים
ШИР hАСИУМ   שיר הסיום
ШИР ТЭУДАТ АhАВА   שיר תעודת אהבה
ШИР БАШЕВАХ hАЭШ     שיר בשבח האש
ШИР ЕЛЕД hАШАХАР שיר ילד השחר
ШИР hААДАМ ИМ У-ВЛИ ЭЛОhИМ שיר האדם עם ובלי אלוהים
hААСОН ВЭhААВОН האסון והעוון
ЛЕИТИМ РЕХОКОТ МЭОД לעתים רחוקות מאוד
ЯКИРИ hААДАМ БАОЛАМ יקירי האדם בעולם
hАБАЙТА ЛЕ-МОДИИН הביתה למודיעין
СИЮМ А-СЭФЕР: ЭЛОИМ ВЭАНИЯВ סיום הספר: אלוהים וענייו
АХАРЕЙ А-БХИОТ ВЭА-ШКИОТ  אחרי הבכיות והשקיעות
ШИР А-АВОТ ВЭАБАНИМ
М.Польский, Р.Торпусман,
שיר האבות והבנים
МААМИНИМ БЭАЦМАМ  מאמינים בעצמם..   
ШИР ЛИФНЕЙ АШИКАЙОН: ШУВУ! שיר לפני השקעון: שובו! 
ЗЭ ОЛЭХ-ЛО КИ ОЛЭХ זה הולך-לו כי הולך..
БЭ-ЛЕЙЛ ГЕШЕМ Б-ИРУШЛАИМ
Э.Баух, О.Кардаш-Горелик, А.Липовецкий, М.Польский
 בליל גשם בירושלים
МИЛХАМОТЕЙНУ АКДУША 
Х.Дашевский, М.Польский
מלחמתנו הקדושה
БАЛЛАДА АЛ ШНЕЙ ХАТАНИМ 
М.Польский, Р.Торпусман 
בלדה על שני חתנים
ШИР ОТО ХЕЛЕК ХЕЛЕД
О.Кардаш-Горелик, М.Польский, А.Юдина
שיר אותו חלק חלד
БЭОЗНЭЙ ЙЕЛЕД ЭСАПЭР
О.Кардаш-Горелик, М.Польский,
באזני ילד אספר
ШИР ЙОМ ГИТИТ   
О.Кардаш-Горелик, М.Польский, Т.Соколовская 
 שיר יום גתית
А-ШОАВОТ ВЭ-АОРЭВ...
М.Польский, А.Тарн, А.Юдина
השועבות והעורב
СЫЗ ВОР   (с идиша)
М.Польский, Х.Тор
ס'איז וואר
БЕЙН ГАЛЕЙ-АЗААВ ...
М.Польский, А.Юдина
בין גלי-הזהב...
КИ ТОВ 
М.Польский, А.Юдина
כי טוב
АНОХИ ВЭ-САБА БЭ-ЛЭЙЛ ХАНУКА
М.Польский, Х.Тор, А.Юдина   
אנוכי וסבא בליל חנוכה
БЭОЗНЭЙ ИША БЭАФАР 
О.Кардаш-Горелик, М.Польский, Т.Соколовская 
באזני אשה בעפר
ШИР ИМИ ВЭ-НАХАЛЬ
Б.Камянов, М.Польский
שיר אימי ונחל
ЭШ КОДАХАТ ЕАРИМ ...
М.Польский, А.Юдина
אש קודחת יערים...
ШИР А-ИШ ШЭ-ХУБАР ЛЭ-ЭЛОИМ ВЭ-АКОФРИМ 
М.Польский, Т.Соколовская
 שיר האיש שחבר לאלהיו והכופרים
ШИР ЛЕ-ЛЭИЛ ГЭШЭМ
М.Польский, О.Кардаш-Горелик, Т.Соколовская
 שיר לליל גשם
ТФИЛА АЛЬ БААЛЕЙ А-СЭХЭЛЬ А-КАР 
М.Польский, А.Юдина
תפילה על בעלי השכל הקר
ИШ ВЭ-ИША ЛЭ-ХОФ ЯМ איש ואישה לחוף ים
ЦИПОРЕЙ А-ЯЛДУТ
Е.Минин, М.Польский
ציפורי הילדות
БЭ-ЗХУТ ШЛОША АВОТ 
Е.Минин, М.Польский, Л.Слуцкая
בזכות שלושה אבות
ХЕШБОН ПАШУТ 
М.Польский, А.Юдина
 חשבון פשות
ШИР А-УГАВАР
М.Польский, Р.Торпусман
שיר העוגבר
ЛЕМИН ЕРАХ СЕПТЕМБЕР 1939 ...
 М.Польский, О.Кардаш-Горелик
למן ירח ספטמבר 1939 ...
ЭМЭТ АХАТ ВЭ-ЛО ШТАЙМ 
М.Польский, Р.Торпусман, А.Фейгин
אמת אחד ולא שתים
ШИР ЛИКРАТ ИТГАЛУТ (алеф, бет
Э.Баух, М.Польский
שיר לקרת התגלות
ДЕНЬ УНИЖЕНИЯ
А.Липовецкий, Е.Минин
 

К оглавлению

 
 אורי צבי גרינברג, שירים ,תרגום, טקסט

На главную страницу

ВВЕРХ
Рейтинг@Mail.ru